Koç Üniversitesi Hazırlık Sistemi ve Geçerli Olan Sınavlar 

Koç Üniversitesinde eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Dersleri takip edebilmek için yeterli seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak gerekir. Üniversite İngilizce dil bilgisinin yeterliliğini ölçmek üzere Dil Hazırlık Okulu tarafından verilen kurumsal TOEFL ve ELC Writing Test’i veya uluslararası TOEFL PBT veya TOEFL iBT sınavlarını geçerli kabul etmektedir. Lisans programına başlamak isteyen bir öğrenci uluslar arası yapılan TOEFL’dan veya kurumsal TOEFL’dan en az 550 puan, ve TWE veya ELC Writing Test’ten en az 4 not almak zorundadır. TOEFL iBT sınavından ise en az 80 puan alması gerekmektedir. Dil Hazırlık Okulundaki öğrenciler kurumsal TOEFL’a yani üniversite bünyesinde yapılacak sınav için ücret ödemezler. Kurumsal TOEFL her yarıyıl iki kere ve yaz döneminde üç kere verilirken, İngilizce Hazırlık (ELC) programı 8 Track’ten (kur) oluşan bir programdır. 1.,2.,3.,4.,7., ve 8. Track, 7’şer haftadan oluşmaktadır ve her birinin sonunda sınav yapılmaktadır, 5. ve 6. Track’ler ise 4’er haftalık yoğun yaz programlarıdır. ELC öğrencileri, ELC Direktörü tarafından 1. sınıfa geçebilmeleri onaylanana kadar tüm Track’lere katılmak zorundadırlar. Yeterli koşulları sağlayan öğrencilerin isimleri sadece 2, 4, 5, 6 ve 8. Trackler sonunda 1. sınıfa başlamaları için önerilir.

Hazırlık okulunda tüm derslerde devam zorunluluğu vardır. Herhangi bir öğrenci, 1 Track içerisinde 5’ten fazla ders kaçırırsa (mazeretli/mazeretsiz), o öğrenci ders/lerinden kalır. 2, 4, 5, 6 ve 8. Track sonunda herhangi bir dersten kalmış olan öğrencilerin 1. sınıfa geçmeleri tavsiye edilemez.

Öğrenci Bir Ders Kaçırırsa:

Öğrencinin herhangi bir dersine gelmemesi, onun o derste, derse devamlılık ve katılım puanlarını almaması ve o gün içerisinde derste yapılan aktivitelerden sıfır alması anlamına gelmektedir ve bunu telafisi yoktur.

Örneğin öğrencinin o gün için sınıfta bir grup ile bir sunum hazırlaması gerekiyor ise ve hazır olarak gelmemişse o ödevden ’0’ alır. Kaçırılmış olan herhangi bir ders var ise, öğrencilerin en kısa zamanda öğretmenlerini görmeleri ve bir sonraki ders için ödevlerini yapmış olmaları gerekmektedir. Öğretmenler derse gelmeyen öğrencilere, öğrenci gelip mazeretini bildirmedikçe telafi ödevi vermezler.

Bir öğrenci mazeretsiz olarak pek çok ders kaçırmışsa, ELC danışmanı ve ELC Direktörlüğü, öğrencinin sınıfta kalabileceği konusunda bilgi vermek ve uyarmak üzere öğrencinin kendisini veya ailesini arayabilir.

ELC’de Kayıt Dondurma Şartları:

Eğer bir öğrenci, 1 ya da daha fazla track boyunca ELC’deki kaydını dondurmak isterse, ELC Direktöründen ve Kayıt Kabul Müdüründen resmi olarak izin alması gerekmektedir.

Eğer bir öğrenci yaz dönemi dersleri de dahil olmak üzere ELC derslerine, kayıt dondurmaksızın veya mazeret sunmaksızın devamsızlık yapmış ise o öğrenci kaçırmış olduğu her dersten ’F’ alır.

Yaz dönemindeki 5, ve 6. Trackler sırasında, ELC dışında bir kurumda eğitim almak isteyen öğrencilerin izinli sayılabilmeleri için, minimum 2,0/4,0 GPA’leri (ortalama) olması ve İngilizce konuşulan bir ülkede kursa katılacaklarına dair kanıt olarak, kurs ücretinin ödendiğini ve katılım tarihini gösteren imzalı makbuzu, izin dilekçesi ile birlikte ELC Direktörlüğü’ne sunmaları gerekmektedir.

ELC Direktörlüğü’nden resmi izin almadan ELC’deki derslerine uzun süre devamsızlık yapan öğrenciler, üniversiteye devam edemezler.

Üniversite İçi Aktiviteler:

ELC öğrencileri üniversite tarafından yürütülen etkinliklere katılmak isterlerse, bu etkinliklerin dersleriyle çakışması durumunda izin almak için ELC Direktörü ile görüşmeleri gerekmektedir. Öğrencinin not ortalaması 2,5’un altında ise ve/veya öğrencinin not ortalaması 2,5’un üzerinde ancak o tarihe kadar yapılan TOEFL sınavlarında 500’ün üzerine çıkamamışsa, o öğrenciye bu etkinliklere katılabilmesi için izin verilmez.

Eğer öğrenci bu aktivitelere katılmak için gerekli izni almış ise, derse katılamayacağı günden en az 1 gün önce okutmanlarıyla görüşüp, bir sonraki dersin ödevini alıp, derse hazır olarak gelmesi gerekmektedir. Öğrenciler derslerine her zaman ödevlerini yapmış olarak gelmek zorundadırlar.

Kur Atlama ve Sınıf Geçme Kuralları:

İngilizce Dil Merkez’nde (ELC), öğrencileri değerlendirmek için aşağıdaki not baremi kullanılmaktadır: A = Başarılı 4.0 B = Ortalamanın üstü 3.0 C = Orta 2.0 D = Ortalamanın Altında 1.0 F = Başarısız 0.0 Track Ortalaması (TPA) ve Genel Not Ortalaması (GPA) derslerin kredi sayısının, alınan nota çarpımıyla elde edilir. Tüm derslerden alınan puanlar birbirine eklenir ve toplam kredi sayısına bölünür.

Track Ortası Raporları: 

Öğrenciler zorlandıkları herhangi bir ders var ise, okutmanları ile görüşüp o ana kadar olan notlarının nasıl olduğunu görmelidirler. ELC’de öğrencilerin Track içerisindeki başarı düzeylerini gösteren Track ortası (Mid-Track) raporu vardır. Okutmanlar, dönem ortasında öğrencilerle ilgili formları doldururlar ve herhangi bir sorun varsa onu gidermenin çözümlerini aramak üzere öğrencilerle görüşürler.

Öğrencilerin imzaladığı bu formlar, daha sonra ELC Direktörü’ne iletilir ve öğrencilerin dosyasına yerleştirilir.

ELC’de Kur Atlama:

ELC’de kur atlama otomatik olarak yapılmamaktadır. Track sonunda her dersin final notları hesaplanır. Her dersin nasıl notlandırıldığı Track başında okutmanların dağıtmış olduğu ders planlarında açıklanmaktadır. Öğrenciler; derse devamlılık, katılım, sınıf içi ve dışı ödevler, quizler, dönem ortası (Mid-Track) sınavlar ve final sınavları ile notlandırılır.

Notlar, son sınav gününden sonra ELC Direktörü’ne sunulur. Sonrasında okutmanlar ofislerinin kapısına, öğrencilerin ID numaraları ile birlikte notları asarlar. Kayıt-Kabul Merkezi gönderilen bu notlara göre öğrencilerin Track ortalamalarını (TPA) ve Genel Not Ortalamalarını (GPA) belirler.

Yeterli başarıyı gösteremeyen öğrenciler veya F almış olan öğrenciler aynı kuru tekrar etmek durumundadırlar.

Tüm Koç Üniversitesi öğrencilerinin başarılı olmak için 4.0 üzerinden 2.0 veya daha yüksek ortalama getirmeleri gerekmektedir. Dört üzerinden 2.0 altında ortalama getiren öğrenciler, sınamalı öğrenci olarak değerlendirilir ve bu öğrencilere üniversitede düzenlenen aktivitelere ve kulüp etkinliklerine katılma hakkı verilmez.

Genel not ortalaması 2.0’nin altına düşen ELC öğrencileri de sınamalı öğrenci olurlar. ELC’deki bir öğrencinin not ortalaması 2 Track boyunca 2.0’nin altında olursa, o öğrenci ELC Direktörü’yle görüşerek, notlarının düşük olmasının sebeplerini açıklamalıdır ve Direktör’den Koç Üniversitesi öğrencisi olarak kalabilmesi için neler yapması gerektiğini öğrenmelidir. GPA (Genel not ortalaması) öğrencilerin lisans programına önerilmesi konusundaki karar aşamasında çok önemli bir göstergedir.

Lisans Programına Önerilmek için Gereken TOEFL, TWE (Kompozisyon) Sonuçları ve GPA:

Koç Üniversitesi kataloğunda da belirtildiği gibi, bir öğrencinin ELC’den lisans programına geçebilmesi için aşağıdaki 3 şartı yerine getirmiş olması gerekir:

1. Koç Üniversite’sinde yapılan kurumsal TOEFL’dan minimum 550 puan almak (veya TOEFL PBT 550 veya TOEFL iBT 80 almak)

2. TWE’den (TOEFL sınavında yer alan kompozisyon bölümü) veya ELC   Writing Sınavı’ndan en az 4 almak.

3. ELC’de 4.0 üzerinden minimum 2.0 not ortalaması getirmek.

Minimum 2 Track sonunda, bir öğrencinin TOEFL skoru (537 ile 550 arasında) ise, TWE’den 4 veya üzerinde bir puan almış ve Track içerisinde hiçbir dersinden kalmamış ise, öğrenci aşağıdaki formüle göre lisans programına başlamak üzere önerilir: (Mevcut TOEFL skoru) + (GPA – 2.0) x 50 = GPA’ye göre ayarlanmış TOEFL skoru TOEFL skorunun bir sömestreden diğerine artış göstermesi Genel Not Ortalaması ile bağlantılıdır. Bu da öğrencilerin derslerdeki başarısının, TOEFL’daki başarılarına önemli katkısı olacağının göstergesidir. ELC’deki başarıları öğrencilerin lisans programındaki başarılarına da katkıda bulunacaktır.

Buna göre, TOEFL’ı geçmek ve lisans programında başarılı olmak isteyen öğrenciler ELC’de çok çalışmak zorundadırlar. (*PMBA öğrencilerinin MBA programına kabul edilebilmeleri için TOEFL’ın yanısıra başarılı bir GMAT sonucu almaları da gerekmektedir.)

Bahar Dönemi İçin Önerilme:

Güz dönemi sonunda; GPA, TOEFL ve TWE sonuçlarıyla lisans programına geçmek için gerekli koşulları sağlamış olan öğrenciler aşağıdaki kurallara tabi olurlar:

Bahar Dönemi 1.sınıf öğrencisi (Spring Freshman) olarak kayıt olurlar, veya 12,5 saat ELC dersi ve lisans programlarının ortak zorunlu iki dersi olan COMM 101 ve COMP (Bilgisayar) alarak Transition (Geçiş) öğrenci konumunda programlarına başlarlar. ELC’yi başarıyla tamamlamış öğrenciler, ikinci sömestre’de kayıt donduramazlar. Transition (Geçiş) öğrencilerinin lisans programına bütünüyle geçebilmelerinin şartları şunlardır: Bahar dönemindeki tüm derslerinde başarılı olan Transition (Geçiş) öğrencileri, lisans programına başlamaya hak kazanırlar. Transition döneminde almış oldukları iki lisans dersinin kredileri ve bu derslerden aldıkları notlar lisans programında değerlendirilir ve mezun olmalarına yakın bir dönemde ortalamalarına katılmaktadır. Buna ek olarak, bu durumdaki öğrenciler ilk iki akademik dönemlerinde az ders yükü, “underload” hakkına sahip olurlar ancak az ders yükü olan yani “underload” durumundaki öğrenciler bu süreç boyunca herhangi bir Şeref (Honor) ödülü alamazlar. Bahar dönemindeki derslerinde başarı gösteremeyen öğrenciler (ELC dersleri, COMM 101 ve/veya COMP) Koç Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 18.Maddesi’ne tabi olurlar. Buna göre, lisans programına tam geçiş hakkı kazansalar dahi, almış oldukları derslerin kredilerini lisans programlarında saydıramazlar. Bu öğrencilerin lisans programına önerilebilmeleri için, ELC’den 2.0 veya üzerinde GPA’leri olması ve TOEFL sınavına yeniden girmeleri gerekmektedir. ELC’deki genel not ortalamaları 2.0’nin altında ise, ortalamalarını yükseltmek için tüm Track’lere katılmak zorundadırlar.

ELC Programı Sonunda Önerilmeyen Öğrencilerin Seçenekleri:

Koç Üniversitesi İngilizce Dil Merkezi 8 Track’ten oluşan bir buçuk yıllık bir program sunar. Üniversite yönetmeliğine göre, öğrencilerin İngilizce eğitimlerini tamamlamak için bir yılları vardır. Bir akademik yıl içerisinde yapılan en son TOEFL sınavı Ağustos ayı içerisinde yapılır. İngilizce yeterliliği koşulu bir sonraki yılın ders ekleme/çıkarma (add/drop) haftası sonuna kadar yerine getirilmiş olmalıdır. Bu süreç içerisinde İngilizce yeterliliğini kanıtlayaman öğrencilerin ücret ödeme koşulu ile okulu dondurma hakları vardır. Öğrenciler kayıtlarını en fazla 1 yıla kadar dondurabilirler. Bu süre içerisinde öğrenciler, okul dışında İngilizce kurslarına katılabilirler ancak ELC’deki derslere katılamazlar. Bu öğrencilerin Koç Üniversitesi’nde okuyabilmek için gerekli İngilizce yeterliliklerini yine de belgelemeleri gerekmektedir. Track 6 sonunda genel not ortalaması (GPA) 2.0 veya üzerinde olmayan öğrenciler, bir sonraki yılın Bahar dönemine kadar ELC’ye devam etmek zorundadırlar. Bahar döneminden önce TOEFL’dan 550 (Bilgisayar:213) ve TWE’den 4 ya da üzerinde bir skor almış olan öğrenciler, Bahar döneminde lisans programlarına başlayabilirler.

İlk kayıt tarihinden itibaren iki yıl boyunca, İngilizce yeterlilik gösteremeyen öğrencilerin kayıtları silinir. Bu durumda öğrenciler, gerekli şartları sağladıkları takdirde, Türkçe eğitim veren bir üniversiteye geçiş yapabilirler. (Yukarıdaki bilgilerin bir kısmı Koç Üniversitesi Websitesinden alınmıştır.)

Geçerli Olan Sınavlar Nelerdir?

Kurumsal TOEFL sınavından minimum 550 puan ve TWE bölümünden en az 4.0 almanız gerekmektedir. TOEFL PBT sınavından minimum 550 puan ve TWE bölümünden en az 4.0 almanız gerekmektedir. TOEFL IBT sınavından minimum 80 puan almanız gerekmektedir.

Evet, bazı anlar vardır ve unutulmaz. Bilgi Üniversitesinde Liverpool olayını gerçekleştirmek gibi… Hiç abartısız söylüyorum dünyanın en iyi hocasıyla çalıştım ve başardım. Sayesinde 20 saatte hayatım değişti. Darısı başınıza…
İlayda Yelkin, Bilgi University, Passed the Ielts, now studying at UOLP-Liverpool University
İlayda Yelkin
Dersimize girdi ve makus talihimiz o anda değişti. Dahice ders anlatan özel biri olduğunu hemen fark edebiliyorsunuz. Konusuna çok hakim. Tarzı bütünsel ve çok değişik. Şaştık kaldık ama sınavları da verdik.
Selina Değirmenci, Bahcesehir University, Passed the Proficiency exam
Selina Değirmenci
Bir türlü geçemediğim bilet sınavı yüzünden ailemle ilişkilerim çok bozuktu. Okulu bırakmak durumunda kalabilirdim. Babam kursa gönderdi, özel hoca tuttu, yine de ben gizlice Serdar hocayı buldum ve bu işi birlikte başardık. Hayatımın mutluluğuydu.
Hamdi Konuş, Bilgi University, Passed the Proficiency exam
Hamdi Konuş
 Sınav başarımda ve projelerimde daima yanımda olan ve eşşiz bilgisiyle bana yol gösteren sayın hocama ve Scilang ailesine teşekkür ederim. Disiplinli, hijyen ve rahat bir ortamda ders çalışmak çok güzel. 
Berk Kınacı, Bilgi University, Passed the Proficiency exam
Berk Kınacı

ÖZEL DERS İSTİYORUM!

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject

    Your Message